Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt jest uznaną przez psychologów formą uzgadniania zasad rządzących relacjami pacjent – terapeuta.
Ma na celu ochronę interesów tych dwóch osób.
Zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach i jest oświadczeniem woli uczestnictwa w terapii oraz wiedzy z czym ta decyzja się wiąże.

Co zawiera:

 • Psychoterapia rozpoczyna się trzema spotkaniami diagnostycznymi umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat pacjenta. Po trzech spotkaniach pacjent i psychoterapeuta wspólnie podejmują decyzję o rozpoczęciu terapii

 • Pacjenci nieletni mogą uczestniczyć w psychoterapii bądź konsultacji psychologicznej za zgodą jednego z rodziców. Na pierwsze spotkanie przychodzą rodzice lub rodzic. Co jakiś czas odbywają się spotkania podsumowujące z rodzicami, jeśli chodzi o osiągnięcia w terapii. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa wobec rodziców, chyba że jest podejrzenie, że dziecko zagraża swojemu niebezpieczeństwu, zagraża innym lub jest podejrzenie zagrożenia jego życia lub zdrowia przez kogoś z zewnątrz

 • Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa oraz pełna dyskrecja dotycząca przebiegu terapii osób dorosłych oraz ochrona danych osobowych Pacjenta. Z tajemnicy zawodowej może zwolnić sąd lub uzasadnione podejrzenie, że pacjent zagraża życiu i zdrowiu swojemu lub innych osób. W sytuacjach kryzysowych zagrażających życiu pacjenta, wyraża on zgodę na kontakt psychoterapeuty z jego rodziną lub odpowiednimi służbami medycznymi

 • Osiągnięcie celów pacjenta, zależy w takim samym stopniu od zaangażowania pacjenta jak i psychoterapeuty. Pacjent zobowiązuje się do szczerości wobec psychoterapeuty oraz aktywnego uczestnictwa w procesie psychoterapii

 • W trakcie psychoterapii jest możliwość pogorszenia się stanu psychofizycznego Pacjenta – co może być skutkiem zmian zachodzących podczas terapii. Psychoerapeuta może zasugerować pacjentowi konsultację psychiatryczną lub z innym specjalistą jeśli uzna, że jest to niezbędne w procesie leczenia terapeutycznego. Współpracując z innymi specjalistami, psychoterapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje – przekazanie informacji odbywa się wyłącznie za zgodą Pacjenta

 • Psychoterapeuta ma obowiązek odmówić pacjentowi sesji jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest on pod wpływem środków odurzających, alkoholu czy narkotyków

 • Psychoterapeuta ma prawo do zawieszenia procesu terapeutycznego jeśli podejmowane przez pacjenta działania będą szkodziły lub zagrażały jego życiu lub innych. Psychoterapię będzie można wznowić jeśli pacjent zaprzestanie powyższych zachowań (również przy pomocy innych specjalistów)

 • Psychoterapeuta ma prawo zakończyć terapię w sytuacji, gdy Pacjent w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia kontraktu. Jak również nagminnie przekłada spotkania lub nie wywiązuje się z płatności
 • Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu (chyba, że ustalono inaczej) i trwają 50 minut. Spóźnienie na sesję, nie wydłuża jej trwania. Sesje podlegają stałej opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. Cena za sesję może ulec zmianie o czym Pacjent zostanie poinformowany, co najmniej 2 miesiące wcześniej. Pacjent jest zobowiązany do pamiętania o swoim terminie sesji

 • W przypadku konieczności odwołania wizyty, Pacjent powinien uczynić to na poprzedzającej wizycie. Dopuszcza się 3 spotkania w ciągu roku, za które pacjent nie ponosi kosztów, jeśli nie poinformuję terapeuty w ustalonym terminie. Pozostałe sytuacje odwołania sesji później niż na poprzedzającej wizycie, będą pełnopłatne (niezależnie od zaistniałych powodów swojej nieobecności).
 • Przed każdą sesją Pacjent powinien wyciszyć telefon (bez wibracji)

 • Praca psychoterapeuty jest superwizowana. Oznacza to, że psychoterapeuta może chcieć skonsultować sposób prowadzenia terapii i jej przebieg z innym specjalistą. W takim wypadku nie są ujawniane żadne dane pozwalające na identyfikację pacjenta

 • Psychoterapeuta w czasie ferii zimowych (2 tygodnie) i wakacji letnich (1 miesiąc) będzie miał swój urlop wypoczynkowy. O długości urlopów będzie informować swoich pacjentów z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.

 • Jeśli pacjent lub terapeuta zdecydują się na zakończenie współpracy, to powinni odbyć ostatnią sesję podsumowującą całą współpracę

 • Jeśli Pacjent ma objawy infekcji (podwyższoną temperaturę ciała, katar, kaszel, problemy z oddychaniem itp.) powinien powiadomić o tym terapeutę

 • Integralną częścią Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa